Returret ved online køb

Varer købt i vores online shop kan returneres i op til 14 dage. Hvis du fortryder dit køb, skal du meddele dette til kundeservice med reference til dit ordre nr. Når du har givet besked til vores kundeservice vedrørende fortrydelse, skal du uden unødig forsinkelse og senest indenfor 14 dage returnere varen til os.

Vi forbeholder os ret til at se dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Tilbagebetaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og senest 14 dage efter modtagelse af din meddelelse om fortrydelse.

Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur, med henblik på at udelukke en eventuelt værdiforringelse ved beskadigelse eller ødelagt originalemballage. For at kunne identificere varen og tilbagebetale beløbet, henstiller vi til, at du vedlægger faktura, hvis varen sendes retur. Hvis denne ikke er vedlagt, kan det medføre fejl og forsinkelser. 

Udgifter forbundet med returforsendelse påhviler dig. Hvis du kun fortryder dele af dit køb, så refunderer vi kun varens pris og ikke dine udgifter forbundet med leveringen. Returnering forudsætter, at varen er i originalemballage og i samme stand, som da du modtog den.